Regulamin

Regulamin World of Rescue

 

Art. 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania wirtualnego symulatora medycznego World Of Rescue, oraz serwisu internetowego www.worldofrescue.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora. Jeżeli niniejszy regulamin został Użytkownikowi udostępniony w wersji językowej innej niż polska, to Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie to ma charakter pomocniczy, a zależność pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem określa regulamin w polskiej wersji językowej. Zapisy w polskiej wersji językowej mają charakter rozstrzygający.

Art. 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Organizator – właścielem Symulatora i Serwisu internetowego jest SimArt Center Sp. z o.o. ul. Kresowa 32, 71-770 Szczecin, tel. +48 91 852 25 79, www.simart.center, KRS: 0000561612, NIP: 8513184848, REGON: 361724505, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5000 zł.

2. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację utworzyła indywidualne imienne konto i tym samym uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Organizatora.

3. Serwis internetowy — portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.worldofrescue.com, poprzez który Organizator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.

4. Symulator – wirtualny symulator medyczny World Of Rescue

5. Symulacja — rodzaj usługi edukacyjnej z wykorzystaniem Symulatora, świadczonej przez Organizatora

6. WoRpass — nabywany drogą elektroniczną bilet wstępu na Symulację.

Art. 3

Przedmiot działalności Serwisu internetowego i Symulatora

1. Przedmiotem działalności Serwisu internetowego i Symulatora jest umożliwienie Użytkownikom uczestnictwa w Symulacjach i innych usługach edukacyjnych świadczonych przez Organizatora.

2. Niezbędnym dla korzystania z usług oferowanych przez Organizatora jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet (o minimalnej przepustowości 1Mbit/s) oraz posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Nazwa Serwisu internetowego i Symulatora, jej koncepcja, wygląd graficzny, wszelkie znaki graficzne, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Żadna część jak i całość materiałów zawartych w Serwisie internetowym i Symulatorze internetowym nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób włącznie z kopiowaniem i szeroko pojętą digitalizacją bez pisemnej zgody Organizatora.

Art. 4

Zobowiązania użytkowników

1. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie internetowym, które będzie bezpośrednio powiązane z Symulatorem i nieudostępniania go osobom trzecim.

2. Zawierając umowę z Organizatorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z zarejestrowanych wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Organizatora oraz innych Osób;

 b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu internetowego i Symulatora, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, a także utrudnianiu dostępu innym Użytkownikom;

 c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Organizatora, Użytkowników i innych osób,  a także niewykorzystywania Serwisu internetowego i Symulatora w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jej przeznaczeniem i celem.

3. Dokonując rejestracji w Serwisie internetowym i Symulatorze, Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć pole "Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych za dokonane zakupy poprzez Serwis internetowy", co jest równoznaczne z akceptacją takiej deklaracji i dotyczy tylko przypadków usług odpłatnych.

Art. 5

Uczestnictwo i ochrona danych osobowych

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu internetowego i Symulatora ani przyjąć warunków Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie osiągnął pełnoletniości i w związku z tym nie może zawrzeć z Organizatorem wiążącej umowy lub jeżeli Użytkownik jest osobą, której zgodnie z przepisami prawa polskiego lub innego kraju nie wolno korzystać z Serwisu internetowego i Symulatora, przez co należy rozumieć również kraj, którego Użytkownik jest mieszkańcem lub z którego Użytkownik korzysta z Symulatora.

1. Rejestracja i korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego i Symulatora jest dobrowolne.

2. Elementem obligatoryjnym, pozwalającym na korzystanie z usług Serwisu internetowego i Symulatora jest rejestracja Użytkownika.

3. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym wymaganych przez Organizatora danych osobowych. Nie podanie wymaganych danych jest jednoznaczne z niemożnością korzystania z Serwisu internetowego i Symulatora. W celu dokonania rejestracji konta jest konieczność zaakceptowania zapisów Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 a) zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

 b) dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania z usług Serwisu internetowego i Symulatora;

 c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem rzeczywistym.

5. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez  Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,  poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest SimArt Center sp. z o.o.. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta.

6. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z polityką bezpieczeństwa SimArt Center sp. z o.o..

7. Aktywacja konta użytkownika zostanie dokonana w ciągu 24 godzin od chwili zarejestrowania się użytkownika, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do nieaktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

8. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Organizatora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

9. Organizator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu internetowego i Symulatora przez Użytkownika od  uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 5, stosownymi dokumentami,  poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wiek. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości  Organizatora, może on odmówić rejestracji konta.

10. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez  Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

 b) natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.

11. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. W celu zrealizowania płatności dane będą udostępniane PayU S.A., który jest również administratorem danych osobowych. 

Art. 6

Zasady odpłatnego świadczenia usług

1. Za świadczenie płatnych usług odpowiada PayU S.A., Poznań ul. Marcelińska 90 jako operator Systemu PayU.

2. Organizator zapewnia w imieniu PayU S.A., że narzędzia systemowe spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantujące ochronę przekazywanych informacji przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Spółka zapewnia, że wszystkie przekazywane w ramach Systemu PayU informacje są odpowiednio szyfrowane.

3. Organizator zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w odniesieniu do danych przetwarzanych w Symulatorze i związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu PayU.

4. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Organizatora lub/i PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

5. Organizator w swoim Serwisie internetowym udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Systemu PayU.

6. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisu internetowym i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową banku będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową PayU.

7. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego banku zgodnie z zasadami określonymi przez ten bank. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na stronach PayU i automatycznie uzupełnionym przez System PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

8. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w pieniądzu polskim.

9. W ramach Systemu PayU PayU S.A. obsługuje:

a) moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych;

b) moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;

c)moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany miejsca organizacji Symulacji, jednakże nie później niż na 5 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu opłaty poniesionej przez Użytkownika tytułem partycypacji w kursach, warsztatach, szkoleniach, seminariach.

11. Dostęp do treści płatnych możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora.

Art. 7

Prawa Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania uzna za  szkodliwe dla Serwisu internetowego i Symulatora bądź innych Użytkowników.

2. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem  natychmiastowym i bez podania przyczyny. 

Umowa może zostać rozwiązania przez Organizatora w sytuacji:

a)   naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Serwisu internetowego i Symulatora, Użytkowników lub Organizatora;

c) umieszczenia na stronie Użytkownika lub w ramach Serwisu internetowego i Symulatora treści, informacji mających w powszechnym odczuciu charakter obelżywy, treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje lub mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu internetowego i Symulatora.

3. W przypadku zablokowania konta Użytkownika i/lub rozwiązania umowy przez Organizatora, założenie nowego konta Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

Art. 8

Odpowiedzialność

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu internetowego i Symulatora wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, sieci Internet lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację treści Serwisu internetowego i Symulatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował treści naruszające te uprawnienia.

Art. 9

Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu internetowego i Symulatora mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Organizatorowi na adres poczty elektronicznej worldofrescue@worldofrescue.com

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu internetowego i Symulatora oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu strony Użytkownika. 

4. Organizator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu internetowego i Symulatora.

5. Organizator zobowiązuje się do przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji w przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji, których podstawy wynikają z nieprawidłowego działania sieci Internet oraz przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo zwrotu środków za opłacony WoRpass, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora co najmniej 30 dni przed planowanym terminem Symulacji.

8. W przypadku zmiany terminu lub odwołania Symulacji przez Organizatora, Użytkownik ma prawo do ubiegania się o zwrot środków za opłacony WoRpass.

9. Zwrócone środki są pomniejszone o prowizję pobieraną przez PayU, na co Organizator nie ma wpływu.

Art. 10

Przepisy końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny, o czym Organizator poinformuje niezwłocznie Użytkowników  poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu internetowego. Publikacja jednolitego tekstu Regulaminu jest równoznaczna z dokonaniem zmiany w Regulaminie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na łamach Symulatora.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.